Building networking hub for units interested in lakes protection in Baltic Sea tourist regions (Lakes connect)

Īss apraksts

Building networking hub for units interested in lakes protection in Baltic Sea tourist regions (Lakes connect)

Projekts paredz sadarbības veidošanu ezeru ūdeņu kvalitātes uzlabošanai tūrisma reģionos. Projekts apvieno zinātniskās institūcijas, NVO un vietējās varas iestādes Polijā, Latvijā un Lietuvā. Projekta mērķis ir izveidot zināšanu kopumu iestādēm, kuras interesējas par tūrisma ietekmi uz ezeru vides kvalitāti un zinātnē balstītiem risinājumiem. Zinātnisko iestāžu sadarbība ar pašvaldībām un citām organizācijām joprojām ir nepietiekama. Uzticībā balstītu attiecību nodibināšana ļaus labāk atpazīt izaicinājumus, ar kuriem sastopas vietējās varas iestādes un tas dos iespēju rast zinātnē balstītus risinājumus. Projekta ietvaros tiks organizētas sanāksmes un apmācības, kas veicinās sinerģiju starp zinātniskajām metodēm un vietējo kopienu praktiskajiem izaicinājumiem. Starptautiskā sadarbība sniegs iespējas pieredzes apmaiņai un labās prakses piemēru ieviešanai dažāda līmeņa valsts iestāžu darbā. Projekta ietvaros pētnieciskie partneri veiks pilotpētījumu par Polijas, Latvijas un Lietuvas ezeru ūdens kvalitāti. Ezeru piesārņojuma provizoriskā inventarizācija ļaus labāk identificēt problēmu un palielināt vietējo pašvaldību zināšanas par tūrisma ietekmi uz ūdens kvalitāti.

LHEI galvenie uzdevumi ir apkopot informāciju par ezeru piesārņojumu, kas rodas saistībā ar tūrisma aktivitātēm un kādus risinājumus iespējams ieviest, lai to mazinātu. Informācija tiks prezentēta projekta nodevumā, kā arī projekta ietvaros tiks izveidoti informatīvi bukleti, rīkoti izglītojoši semināri un partnerorganizācijas piedalīsies pasākumos, kur dažādām sabiedrības grupām tiks sniegta informācija par projekta norisi un rezultātiem. Kopā ar projekta vadošajiem partneriem tiks īstenota paraugu ievākšana projekta dalībvalstu ezeros un piesārņojuma noteikšana, galvenokārt fokusējoties uz mikroplastmasas piesārņojumu. LHEI laboratorijā tiks apstrādāta lielāka daļa paraugu un rezultāti tiks apkopoti projekta nodevumā.

Projekta partneri

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece

E-pasts: inta.dimante-deimantovica@lhei.lv

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2022

Projekta noslēguma datums: 30.05.2024

Projekta finansējums: 0,47 miljoni EUR

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/lakes-connect/

Finansētāji

Interreg Baltic Sea Region, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (European Regional Development Fund (ERDF)

Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece

Elīna Vecmane, zinātniskā asistente

Valentīna Burdukovska, zinātniskā asistente

Scroll to Top