Jūras monitoringa departaments veiksmīgi apvieno plaša spektra akadēmiskos pētījumus ar lietišķajiem. Jūras monitoringa departaments ir atbildīgs par Latvijas ekonomiskās zonas atklāto un piekrastes ūdeņu Nacionālās monitoringa programmas Jūras monitoringa sadaļas veikšanu. Departamentā ir nodarbināti 18 cilvēki, no kuriem viens ir habilitētais doktors, viens doktors, 7 doktorantūras studenti un 9 speciālisti.

Departaments darbojas divos virzienos:

 • Akadēmiskais virziens. Nodrošina akadēmisko un lietišķo pētījumu izpildi

 • Analīžu virziens. Nodrošina paraugu ievākšanu un analīzes akreditētās laboratorijās jūras vidē, ostās, estuārijos un saldūdeņos:

  • Ķīmijas laboratorija. Ķīmijas laboratorijas parametru spektrs ietver hidroloģisko paraugu, biogēnu un smago metālu analīzes ūdenī, biogēnu un smago metālu analīzes gruntīs, smago metālu analīzes bioloģiskas izcelsmes materiālos

  • Bioloģijas laboratorija. Bioloģijas laboratorija veic fitoplanktona, zooplanktona un makrozoobentosa analīzes

 

Galvenie akadēmisko pētījumu virzieni:

 • Starpfāzu procesu loma makro- un mikroelementu apritē un slodzes transformācijā Rīgas līcī

 • Upju ienestā materiāla N, P, Si un smago metālu bioloģiskās pieejamības izpēte

 • Biogēnu un smago metālu aprite ūdenī un uz grunts-ūdens robežvirsmas

 • Biogēnu vielu un fitoplanktona dinamikas modelēšana Rīgas līča ekosistēmu

 • Ūdens kvalitātes statistiska analīze

 • Planktona un bentisko biokopu sadalījuma īpatnības laikā un telpā saistībā ar vides apstākļiem

 • Bioloģiskās daudzveidības pētījumi – bentisko biotopu, ietverot makrofītus, identifikācija un kartēšana

 • Introducēto sugu ietekme uz Rīgas līča ekosistēmu

 • Antropogēnās darbības ierosināto silīcija aprites izmaiņu ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmu

 

Galvenie lietišķo pētījumu virzieni:

 • Jūras vides integrālais monitorings

 • Jūras, piekrastes zonas, ostu akvatoriju un estuāriju vides stāvokļa novērtējums

 • Rekomendāciju izstrāde vides stāvokļa uzlabošanai

 • Antropogēnās slodzes ietekmes uz vidi novērtējums

 • Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

LHEI

Contacts

Voleru str. 4, LV-1007, Riga, Latvia
Administration: 67601995. Bookkeeping: 67610851. Fax: 67601995

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.