ESF projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/003 noslēgums

Augusta beigās noslēgsies ESF projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/003 “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta”

ESF projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/003 noslēgums

Līdz ar augusta beigām noslēgsies Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/003 “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta”, kurš tika uzsākts 2022. gada 1. martā. Projekta mērķis bija sniegt atbalstu doktorantūras studentes Martas Barones promocijas darba “Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika Latvijas ūdeņu biotopos” sagatavošanai.

Atskatoties uz projekta laikā paveikto, tika īstenotas daudzveidīgas aktivitātes, kas sniedza neatsveramu ieguldījumu promocijas darba izstrādē. Projekta finansiālais atbalsts nodrošināta iespēju doktorantei iegūt disertācijai nepieciešamos datus – tas tika izmantots, lai organizētu mikroplastmasas paraugu vākšanas kampaņas, nodrošinātu paraugu apstrādi un analīzi, veiktu datu apstrādi un analīzi, kā arī iegūtos rezultātus darītu publiski pieejamus ar zinātnisko publikāciju palīdzību. Papildus, tika celta kvalifikācija starptautiska un vietēja līmeņa pieredzes apmaiņas vizītēs, piedaloties zinātniskās kompetences attīstīšanas kursos un iesaistoties konkurētspējīgu projektu pieteikumu rakstīšanā. Iegūtās zināšanas tika prezentētas starptautiskās zinātniskās konferencēs un integrētas publiskos sabiedrības informēšanas pasākumos.

28.08.2023.

Scroll to Top