LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā

LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā

Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums – 8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās 3. Kārta.

Projekta līguma numurs: 8.2.2.0/20/I/006

Projekta mērķis: Akadēmiskās kapacitātes un izcilības stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās un vietējā un starptautiskā personāla piesaistes veicināšana.

Projekta galvenie rezultāti: Atbalsts doktorantu un zinātniskā grādu pretendentu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un tālākas sadarbības īstenošanai.

Projekta partneri

Projekta īstenotājs un vadošais partneris: Latvijas Universitāte

Projekta sadarbības partneri: Atvasināta publiska persona “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR””, Atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava””, Atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”, Banku augstskola, LU aģentūra “Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”, Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Nodibinājums “Baltic Studies Centre”

Projekta pārskata periods: 01.03.2023.-31.05.2023.

Promocijas darbus promocijas procesa uzsākšanai pārskata periodā no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. maijam divi zinātniskā grāda pretendenti ir iesnieguši promocijas darbu promocijas procedūras uzsākšanai. Promocijas plānotas septembrī. 

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt desmit ārvalstu docētājus. Kopumā zinātniski pētnieciskā darbā veikšanai projektā grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, darbojas divi ārvalstu docētāji.

Doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības institūcijā ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).

Projekta pārskata periods: 01.06.2023.–31.08.2023.

No 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam ir notikušas promocijas padomju sēdes, kurās savus promocijas darbus aizstāvēja un doktora zinātnisko grādu ieguva astoņi jaunie zinātnieki, no kuriem seši ir no Latvijas Universitātes (LU), viens – no LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) un viens no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC).

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” kopumā zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un promocijas darba izstrādei grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti un nodarbināti 12 ārvalstu viesdocētāji.

Pašlaik notiek darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka LU doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Doktorantu atbalsts un viesdocētāju piesaiste ir aktivitātes Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” Nr.8.2.2.0/20/I/006, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros.

Par projektu

Kontaktpersona: Anda Ikauniece, vadošā pētniece

anda.ikauniece@lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 01.07.2021.

Projekta noslēguma datums: 31.10.2023.

Projekta finansējums: 4 208 666.00 EUR

Finansētāji

Eiropas Sociālais fonds 85%, valsts budžeta līdzfinansējums 15%

Scroll to Top