Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta pētniecības pieteikums "Nacionālās monitoringa programmas uzlabošana Rīgas līcim, sniedzot rekomendācijas jaunai papildinātai metodoloģijai, ieskaitot vairāku datu ieguves metožu izmantošanu, apvelinga noteikšanu un raksturošanu (1.1.1.2/VIAA/4/20/733)"

Pētniecības pieteikums "Nacionālās monitoringa programmas uzlabošana Rīgas līcim, sniedzot rekomendācijas jaunai papildinātai metodoloģijai, ieskaitot vairāku datu ieguves metožu izmantošanu, apvelinga noteikšanu un raksturošanu (Improvement of national marine monitoring through new methodology and recommendations in the Gulf of Riga, including upwelling detection, characteristics and using multiple data acquisition methods) (1.1.1.2/VIAA/4/20/733)" tiks īstenots Latvijas Hidroekoloģijas institūtā (LHEI). Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot prasmes un kompetences, iegūt jaunas zināšanas citās disciplīnās, lai tādējādi palielinātu gan pēcdoktoranta PhD Māra Skudras, gan arī LHEI un Latvijas pētnieku kopumā zinātnisko kapacitāti, iezīmējot jaunas pētnieciskās darbības perspektīvas un jaunus pētījumu virzienus. Projekta zinātniskais mērķis ir noteikt apvelinga iestāšanās gadījumus, raksturot tos un novērtēt to ietekmi uz Rīgas līča piekrastes reģionu vides stāvokli, pielietojot Rīgas līcī arī līdz šim neizmantotas datu ieguves metodes (piem. "viedās bojas", satelītdati, modeļdati, glaideris). Pētījuma mērķis iekļauj jaunu zināšanu apguvi, lai spētu radīt jaunus produktus (metodoloģiju) un pakalpojumus tādējādi uzlabojot nacionālo jūras monitoringa programmu.

Zinātniskais mērķis atbilst Latvijas Republikas Viedās specializācijas stratēģijas (VSS) mērķim, jo palielina inovācijas kapacitāti (monitoringa programmas uzlabošana, pateicoties jaunai un inovatīvai metodoloģijai) un ir saistīts ar tehnoloģisko progresu tautsaimniecībā (jaunas datu ieguves metodes).

Rezultāti tiks publicēti zinātniskās publikācijās un izmantoti jaunas metodoloģijas radīšanai. Pētniecības pieteikuma kopējās izmaksas: 111,504.90 EUR Pētniecības pieteikuma ilgums: 01.01.2021 – 30.06.2023

28.04.2021. Pētniecības pieteikuma progress, aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati
Kopā ar sadarbības partneri (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte; TALTECH) virtuālās mobilitātes ietvaros ir definēts pētījumā izmantojamais modelis GETM – General Estuarine Transport Model. Noteikti modeļa galvenie raksturlielumi - robežas, izšķirtspēja, vertikālie slāņi, dabiskos procesus aprakstošie vienādojumi, parametrizācija u.c., vajadzīgie ievades dati - sākotnējais stāvoklis no Copernicus Marine Service re-analīzes periodam 1989.-2015.; meteoroloģijas dati no atmosfērisko prognožu modeļa HIRLAM; modeļa horizontālās robežas apstākļi no klimatoloģiskajām T/S vērtībām Kategatā un novērotajām ūdens līmeņa svārstībām Gēteborgas stacijā, kā arī  modeļa rezultatīvie parametri - piemēram, ūdens virsmas temperatūra un straumju komponentes Rīgas līcī kombinācijā ar 3D termohalīnajiem laukiem.
2021 g. maijā tiks izstrādāts detalizēts pārskats par modeļa izstrādes aktivitātēm un galvenajām īpašībām, savukārt 2021. g. jūnijā plānots prezentēt gatavu modeļa kodu.

30.06.2021. Pētniecības pieteikuma progress
Aktivitāte Nr. 1 – Mērījumi un datu ievākšana
Kopā ar sadarbības partneri (Ventspils Augstskola) ir iegūti pirmie satelītdati (no LANDSAT un SENTINEL) par temperatūras sadalījumu Rīgas līcī periodam no 2010. gada līdz mūsdienām (maijs-septembris). Kopā ar sadarbības partneri (Skultes ostas pārvalde) ir izvietota smartboja netālu no Skultes ostas, kas iegūst dažādus ūdeni raksturojošus parametru datus, tostarp temperatūras datus, kas ir primāri svarīgi projekta vajadzībām. 31.03.2021 tika novadīts seminārs Latvijas Hidroekoloģijas institūtā par smartboju jeb "gudro boju" sistēmu (darbība, parametri, īpatnības u.c.) un plānotajiem mērījumiem ar glaideri Rīgas līcī. Balstoties uz sastādīto mērījumu un datu ievākšanas plānu 2021. gadam, 29.04., 27.05, un 10.06.2021 ir veikti pirmie lauka darbi - zondes mērījumi Rīgas līča D, DR un R piekrastē.

Aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati
Ar sadarbības partneri (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte) ir pabeigta virtuālā mobilitāte, kuras ietvaros tika veikts darbs pie Rīgas līča modeļa izstrādes. Šobrīd modelis ir izstrādāts un sākotnējie Rīgas līča modeļa rezultāti ir pieejami, notiek tālāka datu apstrāde un analīze.

02.12.2021. Pētniecības pieteikuma progress

Aktivitāte Nr. 1 – Mērījumi un datu ievākšana

Uz šo brīdi ar sadarbības partneri (Ventspils Augstskola) ir iegūti visi satelītdati (no LANDSAT-7, LANDSAT-8 un SENTINEL-3) par temperatūras sadalījumu Rīgas līcī periodam no 2010. gada līdz mūsdienām (maijs-septembris). Kopā ar sadarbības partneri (Skultes ostas pārvalde) izvietotā smartboja netālu no Skultes ostas turpina iegūt datus, taču temperatūras dati par interesējošo laika periodu (2021. g. maijs-septembris) tika iegūti ar pārtraukumiem, kam par iemeslu bija tehniskas problēmas.

2021.g. turpinājās datu iegūšana lauka darbos – mērījumi un paraugu ievākšana Rīgas līcī notika 06.07. (līča D daļā), 13.07. (līča A piekraste), 02.-06.08. (visa līča teritorija) un 17.08.2021 (līča DR piekrastē).

Aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati.

Ar sadarbības partneri (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte) ir izstrādāts Rīgas līča modelis. Rezultāti ir pieejami, sākot no 2010. g. Šobrīd noris datu apstrāde un tiek izskatītas iespējas papildus datu iegūšanai no modeļa.

Aktivitāte Nr. 3 – Projekta rezultātu izstrāde un attīstīšana

Ir apstrādāti un iegūti pirmie rezultāti no lauka darbos (sk. iepriekš) ievāktajiem ūdens paraugiem (piemēram, zondes dati un ūdens ķīmiskie paraugi). Pirmie rezultāti ar piemēriem ir tikuši izplatīti sociālajos tīklos un/vai prezentēti publiskos pasākumos (sk. nākamo aktivitāti). Turpinās aktīvs darbs pie iegūto satelītdatu apstrādes un modeļa rezultātu apstrādes, interpretācijas un sagatavošanas tā, lai iegūtos rezultātus varētu vēlāk prezentēt konferencēs un iesniegt publikāciju veidā.

Aktivitāte Nr. 4 – Projekta uzraudzība, pārvaldība un projekta rezultātu un aktivitāšu izplatīšana

29.06.2021 - LHEI Zinātniskās Padomes sēdes laikā tika sniegts pirmais progresa ziņojums par PostDoc projekta gaitu.

05.08.2021 - dalība "Vides dienas" pasākumā Liepājas pludmalē ar prezentāciju par to, kas ir apvelings (veidošanās nosacījumi, galvenās īpašības, nozīme u.c.);

17.08.2021 - dalība radioraidījumā "Zināmais nezināmajā", raidījuma ieraksts atrodams Latvijas Radio arhīvā;

21.08.2021 - projekta rezultātu prezentēšana Ostas svētkos, Zvejniekciemā. Visiem interesentiem tika stāstīts par smartboju darbību, veiktajiem mērījumiem un mērījumu/rezultātu vizuālo atspoguļošanu, kā arī par apvelinga īpatnībām un tā detektēšanu.

21.03.2022. Pētniecības pieteikuma progress:

Aktivitāte Nr. 1 – Mērījumi un datu ievākšana

Uz šo brīdi praktiski ir noslēgusies satelītdatu apstrāde (LANDSAT-7, LANDSAT-8 un SENTINEL-3) par temperatūras sadalījumu Rīgas līcī periodam no 2010. gada līdz mūsdienām (maijs-septembris). No kopā apstrādātajiem 562 satelītattēliem tika atlasīts 81 attēls, kuros ir kaut mazākais apvelinga signāls (pazemināta ūdens virsmas temperatūra piekrastes rajonos). Šis skaits var nedaudz samazināties, jo vēl jāizanalizē mākoņu ietekme 2017., 2020. un 2021. gadā (daži piemēri redzami LHEI Facebook profila ierakstos).

Kopā ar sadarbības partneri (Skultes ostas pārvalde) izvietotā smartboja netālu no Skultes ostas turpināja iegūt projektam nepieciešamos ūdens temperatūras datus, taču 23. februārī datu pārraide pārtrūka. Tuvākajā laikā ir ieplānoti smartbojas apkopes darbi, lai datu ieguve varētu atjaunoties, un temperatūras dati, sākoties vasaras sezonai (projektam visnozīmīgākais laika nogrieznis), atkal būtu pieejami.

Aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati

Ar sadarbības partneri (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte) ir izstrādāts Rīgas līča modelis. Rezultāti ir pieejami, sākot no 2010. g. Šobrīd noris datu apstrāde - atlase, salīdzināšana ar satelītdatiem un in-situ mērījumiem, vizualizācija, rezultātu pielāgošana publikāciju/konferenču vajadzībām u.c.

Aktivitāte Nr. 3 – Projekta rezultātu izstrāde un attīstīšana

Ir apstrādāti visi rezultāti no 2021. g. lauka darbos ievāktajiem ūdens paraugiem (zondes dati un ūdens ķīmiskie/bioloģiskie paraugi). Rezultāti ar piemēriem ir tikuši izplatīti sociālajos tīklos un/vai prezentēti publiskos pasākumos. Turpinās aktīvs darbs pie visu iegūto datu apstrādes, interpretācijas un sagatavošanas tā, lai iegūtos rezultātus varētu vēlāk prezentēt konferencēs un iesniegt publikāciju veidā. Ir apstiprinātas tēzes dalībai starptautiskajā konferencē (4th Baltic Earth Conference, Jastarnia, Hel Peninsula, Poland; https://baltic.earth/events/087774/index.php.en). Ir apkopota zinātniskā literatūra un sākts darbs pie 1. publikācijas rakstīšanas. Šī brīža plānotais nosaukums ir "Upwelling characteristics in the Gulf of Riga (Baltic Sea) – multiple data source approach"

Aktivitāte Nr. 4 – Projekta uzraudzība, pārvaldība un projekta rezultātu un aktivitāšu izplatīšana

09.12.2021 - tiešsaistes pasākums vidusskolēniem par to, kā nonākt līdz zinātniska pētījuma idejai. Lekcijas nosaukums "Kā nonākt līdz (pētījuma, projekta) idejai?". Visiem interesentiem tika stāstīts par smartboju darbību, to veiktajiem mērījumiem, lietderību brīžos, kad nav iespējams datus iegūt lauka darbos, kā arī kā nonākt no idejas līdz tās realizācijai praksē (pasākuma rīkotāju atsūtītā programma atrodama sadaļā "Rezultātu dokumenti"). 17.12.2021 - LHEI Zinātniskās Padomes sēdes laikā tika sniegts otrais progresa ziņojums par PostDoc projekta gaitu.

01.09.2022. Pētniecības pieteikuma progress:

Aktivitāte Nr. 1 – Mērījumi un datu ievākšana

Uz šo brīdi praktiski ir noslēgusies satelītdatu apstrāde (LANDSAT-7, LANDSAT-8 un SENTINEL-3) par temperatūras sadalījumu Rīgas līcī no 2010.-2021. gadam. Ir iegūti satelītdati par 2022. gadu (maijs-jūlijs), kas vēl tiks apstrādāti (arī par augustu un septembri).

Kopā ar sadarbības partneri (Skultes ostas pārvalde) izvietotā smartboja netālu no Skultes, pēc apkopes darbiem un pārtraukuma, ir atsākusi savus mērījumus ar patstāvīgu datu ieguvi no 2022. g. 1. jūnija.

2022.g. turpinās datu iegūšana lauka darbos – mērījumi un paraugu ievākšana Rīgas līcī notika 13.07. (līča A daļā), 14.-19.08. (visa līča teritorija), 21.08. (līča D piekraste).

Aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati

Šobrīd turpinās datu apstrāde/analīze ar uzsvaru uz tiem modeļa datiem jeb rezultātiem, kuri atbilst novērotajiem un detektētajiem apvelinga gadījumiem Rīgas līcī laika posmā no 2010.-2022. gadam.

Aktivitāte Nr. 3 – Projekta rezultātu izstrāde un attīstīšana

Turpinās aktīvs darbs pie visu 2022. gadā iegūto datu apstrādes un rezultātu noteikšanas (zondes dati un ūdens ķīmiskie/bioloģiskie paraugi), interpretācijas un sagatavošanas tā, lai iegūtos rezultātus varētu vēlāk prezentēt konferencēs un iesniegt publikāciju veidā. Turpinās darbs pie 1. publikācijas rakstīšanas. Plānotais nosaukums - "Upwelling characteristics in the Gulf of Riga (Baltic Sea) – multiple data source approach". Ir veiktas konsultācijas ar LHEI kolēģiem par 2. publikācijas potenciālo plānu, iespējamo saturu un laika grafiku. 2. publikācija fokusēsies uz 2021. un 2022. g. ievāktajiem ūdens paraugiem apvelinga zonā un ārpus tās, kā arī kāda ir bioloģisko procesu norise un dinamika šajos reģionos (apvelinga zonā un ārpus tās).

Aktivitāte Nr. 4 – Projekta uzraudzība, pārvaldība un projekta rezultātu un aktivitāšu izplatīšana

28.06.2022 – izplatīta preses relīze ziņu aģentūrā LETA par projekta pirmajiem rezultātiem;

08.07.2022 - LHEI Zinātniskās padomes sēdē  tika sniegts trešais progresa ziņojums par PostDoc projekta gaitu;

25.07.2022 – LHEI Facebook lapā publicēts īss video no apvelinga “medībām” un paraugu ievākšanas 2022. g. 13. jūlijā;

13.08.2022 – smartbojas sistēmas un darbības prezentēšana (posteris) Ostas svētkos, Zvejniekciemā. Visiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar Skultes smartbojas darbību, veiktajiem mērījumiem un mērījumu/rezultātu vizuālo atspoguļošanu.Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.