Jaunumi

SeaDataCloud - Horizon 2020 jūras vides mērījumu datu un produktu infrastruktūras projekta - pirmā ikgadējā sanāksme norisinājās 16.-20.oktobrī Atēnās. LHEI ir partneris projektā un institūtu pārstāvēja pētniece Rita Poikāne. Papildus informācija par pasākumu https://www.seadatanet.org/Events/Plenary-meetings/SDC-1st-annual-meeting
LHEI zinātniskā asistente Solveiga Kadiķe 20. oktobrī piedalās Igaunijas - Latvijas programmas projekta GURINIMAS partneru sanāksmē Pērnavā. Projekts veltīts integrālai slāpekļa plūsmu apsaimniekošanas sistēmas izveidošanai, lai mazinātu slāpekļa slodzi uz Rīgas līci. Papildus informācija - https://estlat.eu/en/estlat-results/gurinimas.html

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekts CWPharma, kura galvenais mērķis sekmēt farmaceitisko vielu ieplūdes samazināšanu Baltijas jūrā, pamazām uzsāk darbu. LHEI zinātniskās asistentes Ieva Putna-Nīmane un Ieva Bārda 5. un 6. oktobrī Helsinkos piedalījās projekta uzsākšanas sanāksmē. LHEI uzticēts arī vadīt vienu no projekta aktivitāšu grupām, lai noskaidrotu, kādu vielu noteikšana ir prioritāra monitoringa ietvaros.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts apsveic zinātnisko asistenti Evitu Strodi ar bioloģijas doktora grāda iegūšanu 10. oktobrī. Priecājamies un vēlam aizraujošu ceļu turpmākajos jūras pētījumos!

Septembra pirmajā pusē LHEI personāla rindas papildinātas ar trim jauniem darbiniekiem un kopumā 9 jauniem amatiem, kā arī turpināta intensīva lauka darbu sezona LVAFA projektu, Valsts pētījumu programmas EVIDEnT un deleģēšanas līguma ietvaros.

Septembra beigās LHEI darbinieki aizrautīgi darbojās Zinātnieku nakts pasākumos 29. septembrī (notverti arī dažos fotomirkļos), savukārt 30. septembrī LTV raidījumā "Ielas garumā" stāstā par Voleru ielu, atspoguļots ieskats arī institūtā

LHEI vadošā pētniece Ingrīda Puriņa 28.-29. septembrī Berlīnē piedalās projekta "Baltic Blue Growth" partneru sanāksmē. Projekts patlaban ir savā viduspunktā, kad jānovērtē padarītais un jāvienojas par turpmākajām darbībām sekmīgai mērķu sasniegšanai. Atgādinām, ka LHEI projekta ietvaros ir sekmīgi izvietojis jūrā mākslīgo substrāt un eksperimentālai gliemeņu audzēšanai un tagad seko gliemeņu augšanas sekmēm un vides izmaiņām.
Turpinot darbus jūras vides regulārajā novērošanā (atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma ietvaros) LHEI darbinieki 8.-13. augustā veic paraugu ievākšanu un novērojumus Rīgas līcī un Baltijas jūrā. Arī augusta reiss notiek ar Tallinas Tehniskās universitātes kuģi "Salme". Reisa maršrutam iespējams sekot līdzi https://www.marinetraffic.com/, meklētājā ierakstot SALME :)
LHEI pētniece Rita Poikāne 28.-29. septembrī piedalās Eiropas Komisijas darba grupas WG DIKE "Working Group on Data, Information and Knowledge Exchange" sanāksmē Briselē. Datu un ziņošanas formātu aktualizācija kļūst arvien svarīgāka, tuvojoties 2018. gada jūras vides novērtējuma iesniegšanai.
Apkopojot jūlijā paveikto - Latvijas Hidroekoloģijas institūtā uzsākts darbs divos jaunos projektos:
 • Igaunijas-Latvijas programmas projektā "GURINIMAS - Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga"
 • BONUS programmas "Blue Baltic 2017-2020" projektā "BASMATI -Baltic Sea maritime spatial planning for sustainable ecosystem services".
  Kopumā pašlaik LHEI darbojas 8 starptautiskos un 8 nacionālajos projektos.
BONUS programmas "Blue Baltic" projekta BASMATI uzsākšanas sanāksme risinās 27.-29. septembrī Stokholmā. No LHEI sanāksmē piedalās vadošā pētniece Solvita Strāķe, kura ir arī 3. darba uzdevumu grupas (work package, WP3) vadītāja un pētnieces Maija Viška un Kristīne Pakalniete. LHEI aktīvi iesaistīsies arī WP4, kas veltīts socioekonomiskajiem jautājumiem.
Latvijas Hidroekoloģijas institūta un Eiropas Komisijas Vienotā pētniecības centra (Joint Research Centre) sadarbības ietvaros 10.-12. jūlijā institūtā viesojās Jūras optikas laboratorijas darbinieks Lukašs Jankovskis (Lukasz Jankowski). Vizītes laikā Lukašs kopā ar LHEI komandu - Ati Labuci, Māri Skudru un Miku Papirti - uzstādīja TriOs radiometru sistēmu uz kuģa "Mare" (attēlos) un sniedza daudz vērtīgu norādījumu sistēmas izmantošanai. Radiometru sistēmas izmantošana tajās reizēs, kad LHEI dodas braucienos ar "Mari", dos iespēju veikt gaismas izkliedes mērījumus un iegūt datus satelītu produktu pielāgošanai jūras vides vērtējumiem.

27. un 28. septembrī Berlīnē notiek sadarbības tīkla SUBMARINER otrā konference "Better off Blue - creating synergies for a biobased society", veltīta ilgtspējīgas jūras bioekonomikas jautājumiem un atspoguļojot arī projektu "Baltic Blue Growth" un "Smart Blue Regions" rezultātus. LHEI direktore Anda Ikauniece vada vienu no konferences paralēlajām sesijām "Financing environmental services". Vairāk par konferenci - https://betteroffblue17.b2match.io
LHEI darbinieki turpina iepazīstināt jauniešus ar Baltijas jūru ārpusinstitūta pasākumos - 11. jūlijā Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas talantīgo biologu nometnē "Mytilus edulis" Nīcas novadā. Būs lekcijas un praktiskie darbi ar paraugu ievākšanu un savāktā aplūkošanu mikroskopos. Vairāk par nometni - http://15vsk.liepaja.edu.lv/talantigo-biologu-diennakts-nometne-mytilus-edilis-2017/
LHEI zinātniskais asistents Juris Tunēns 18.-22. septembrī Ģentes Universitātē piedalās doktorantūras skolas kursā "Ecological applications of biomarkers in aquatic food web studies". Laba iespēja papildināt zināšanas un iemaņas jūras barības ķēžu izpētē! Vairāk par pasākumu - http://www.marinetraining.eu/biomarkers-food-web-2017

LHEI komanda 10 cilvēku sastāvā 10. jūlijā iepazīstina Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentus ar Baltijas jūras ekosistēmu in situ - Jūras pētījumu dienā Kolkā, fakultātes prakses bāzē. Programmā gan planktons, gan bentoss, gan Baltijas jūras funkcionēšana kopumā. Rīgā palicēji novēl ieinteresētus klausītājus!

LHEI pētniece Maija Viška ar stenda referātu piedalās Starptautiskās jūru pētījumu padomes (ICES) ikgadējā zinātniskajā konferencē (ASC) 18.-21. septembrī Fortlauderdeilā, Floridā. Viesuļvētra "Irma" neizjauca nedz Maijas ceļojuma plānus, nedz pašu konferenci. Novēlam iegūt daudz jaunu faktu, informācijas un atziņu! Vairāk par konferenci - http://ices.dk/news-and-events/asc/ASC2017/Pages/New-ASC-2017.aspx
Mirklis jāķer kaut brīvdienā! LHEI darbinieki gliemeņu audzēšanas vietas apsekošanu - nirstot un ievācot paraugus - veica svētdien, 9. jūlijā, kad pēc vairāk kā 3 nedēļu gaidīšanas laika apstākļi bija labvēlīgi darbu veikšanai. Interreg projekta "Baltic Blue Growth" ietvaros uzstādītā mākslīgā substrāta ziemeļu ēdamgliemenes (Mytilus edulis) audzēšanai apsekojumi paredzēti šogad vēl 2 reizes - augustā un oktobrī.
LHEI direktore, vadošā pētniece Anda Ikauniece 13. septembrī piedalās HELCOM-VASAB Jūras telpiskās plānošanas darba grupas Datu ekspertu apakšgrupas 7. sanāksmē Helsinkos, lai informētu par Baltijas jūras reģiona programmas projekta MSPDAT darba uzsākšanu, plāniem un ekspertu iesaisti. Vairāk par sanāksmi https://portal.helcom.fi/meetings/BSR%20MSP%20Data%20ESG%207-2017-469/default.aspx

Jūnijā Latvijas Hidroekoloģijas institūtā turpināta aktīva lauku darbus sezona. Sešos dažāda ilguma komandējumos veikti novērojumi un ievākti paraugi četriem projektiem - Latvijas-Lietuvas-Taivānas sadarbības projektā "BALMAN", LVAFA projektā "Puzes ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte un rekomendāciju izstrāde tā uzlabošanai", LVAFA projektā "Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam" un VPP EVIDEnT 1.1. projektā.

Jūnija beigās LHEI uzsācis darbību Igaunijas - Latvijas programmas projektā "Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga - GURINIMAS", pirmie uzdevumi iekļauj iespējamo slāpekļa datu avotu noskaidrošanu.

Rezumējot augustā paveikto, LHEI tas bijis intensīvs lauka darbu mēnesis ar iekļūšanu vietējos medijos. Sešu projektu ietvaros ekspedīciju laikā ievākts paraugu materiāls un veikti novērojumi. Projekta "Baltic Bue Growth" lauka darbu sesija atspoguļota LNT Ziņās - https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/vai-latvija-var-audzet-midijas-izveidota-eksperimentala-gliemenu-ferma/

Arī projekta BALMAN darbi, kuri gan notika pirms Jāņiem, guva ievērību LTV 26. augusta raidījumā "Vides fakti" - http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.08.2017-vides-fakti.id104890/

Latvijas-Lietuvas-Taivānas sadarbības projekta BALMAN darba ietvaros LHEI kopīgi ar Klaipēdas Universitāti organizējis braucienu - sanāksmi pa Baltijas jūras ostām projekta dalībniekiem no 16.-21. jūnijam. Brauciena maršruts no Varnemindes Vācijā uz Klaipēdu, izmantojot jahtu "Brabander" (http://apc.ku.lt/en/index.php/fleet-and-field-research-laboratory/). No LHEI braucienā piedalās vadošās pētnieces Solvita Strāķe un Ingrīda Puriņa, zinātniskās asistentes Ieva Bārda un Ieva Putna-Nīmane. Vēlam ne pārāk stipru ceļavēju un radošu garu sanāksmē!
Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Maija Viška un zinātniskais asistents Atis Labucis piedalās EUMETSAT (Eiropas organizācija meteoroloģisko satelītu izmantošanai) rīkotajos kursos par satelītu datu izmantošanu jūras vides okeanogrāfiskajos mērījumos un novērojumos. Kursi notiek 4.-8. septembrī, Ostendē, Beļģijā, vairāk informācijas - http://trainingevents.eumetsat.int/?page=details&id=1598
LHEI direktore Anda Ikauniece 12.un 13. jūnijā piedalās sadarbības tīkla "SUBMARINER Network" dalībnieku sanāksmē Berlīnē. Sanāksmes darba kārtībā sadarbības tīkla stratēģijas apspriešana, jaunas projektu ideju finansēšanas iespējas, veicamie darbi otrās SUBMARINER konferences BetteroffBlue rīkošanai Berlīnē, 27.-28. septembrī. LHEI ir atbildīgs par vienu no konferences paralēlajām sesijām.
Sestdien, 26.augustā, plkst.19.05 LTV1 ēterā ar jauno sezonu atgriezīsies skatītāju iemīļotais raidījums "VIDES FAKTI". Tajā šoreiz redzēsiet arī LHEI darbiniekus! Visi pie TV ekrāniem!

No 12. līdz 16. jūnijam astoņi Latvijas Hidroekoloģijas institūta darbinieki piedalās 11. Baltijas jūras zinātnes kongresā Rostokā, Vācijā. Kongress ir lielākais multidisciplinārais zinātniskais pasākums Baltijas jūras reģionā, kas notiek reizi divos gados. Šoreiz institūta zinātniskās darbības rezultāti atspoguļoti stenda referātos:

 • Solvita Strāķe, Madara Alberte-Habermane, Ieva Bārda, Māra Harju, Vadims Jermakovs (p.m.), Monta Grudcina, Astra Labuce, Viktors Pērkons, Ieva Putna-Nīmane. Do non-indigenous species monitoring methods/strategy optimization is possible? Example from the in the eastern Baltic Sea ports monitoring results.
 • Ieva Bārda. PHYTOPLANKTON MONITORING OF NON-INDIGENOUS SPECIES IN THE THREE MAIN PORTS OF LATVIA.
 • Māra Harju, Madara Alberte-Habermane, Agnija Skuja, Monta Grudcina, Atis Labucis. NON-INDIGENOUS SPECIES IN THE BALTIC SEA: FOULING STUDIES AND NEW RECORDS IN LATVIAN PORTS.
 • Iveta Jurgensone, Ieva Bārda. The seasonal structure of phytoplankton community in the Gulf of Riga in 2016.
 • Maija Viška, Katri Pindsoo (Department of Cybernetics at Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia). Sea level rise and its impact on sediment dynamics along the south-eastern Baltic Sea coast.
 • Juris Tunēns, Rita Poikāne, Lauma Buša (Latvijas Universitāte). Reconstruction of Food Web Throphic Positions and Levels in the River-Sea Transitional Zone of the Gulf of Riga Using Stable C and N Isotope Ratio Masspectrometry.
 • Ieva Putna-Nimane, and Solvita Strāķe. Human pathogen detection accord to IMO Ballast Water Management Convention in three main port of Latvia.

Vairāk par kongresu - https://www.io-warnemuende.de/bssc2017-home.html

Ciešākie sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

 • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Cookies, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.