Jūras monitoringa nodaļa  veic  plaša spektra akadēmiskos un lietišķos pētījumus. LHEI ietvaros Jūras monitoringa nodaļa nodrošina Latvijas ekonomiskās zonas atklāto un piekrastes ūdeņu Nacionālās monitoringa programmas Jūras monitoringa sadaļas izpildi.

Nodaļas sastāvā ir divas laboratorijas:

 • Ķīmijas laboratorija. Ķīmijas laboratorijas darbu spektrs ietver hidroloģisko paraugu, biogēnu un smago metālu analīzes ūdenī, biogēnu un smago metālu analīzes gruntīs, smago metālu analīzes bioloģiskas izcelsmes materiālos;

 • Hidrobioloģijas laboratorija. Bioloģijas laboratorija veic fitoplanktona, zooplanktona un makrozoobentosa analīzes.

   

Kopš 21.gs. sākuma jūras monitoringā tiek izmantotas akreditētas novērojumu veikšanas, paraugu ņemšanas un testēšanas metodes, jo nodaļa akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standartam “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”.

Vienlaikus Jūras monitoringa nodaļas darbinieki strādā vairākos pētījumu virzienos, kuri saistīti ar LHEI realizētajiem projektiem:

 • Upju ienestā materiāla N, P, Si un smago metālu bioloģiskās pieejamības izpēte;

 • Biogēnu un smago metālu aprite ūdenī un uz grunts-ūdens robežvirsmas;

 • Biogēnu vielu un fitoplanktona dinamikas modelēšana Rīgas līča ekosistēmā;

 • Ūdens kvalitātes statistiska analīze;

 • Planktona un bentisko biokopu sadalījuma īpatnības laikā un telpā saistībā ar vides apstākļiem;

 • Bioloģiskās daudzveidības pētījumi – bentisko biotopu, ietverot makrofītus, identifikācija un kartēšana;

 • Introducēto sugu ietekme uz Rīgas līča ekosistēmu.

 

Nodaļas personāls iesaistīts arī jūras pārvaldības un apsaimniekošanas jautājumu risināšanā, veicot šādus uzdevumus:

 • Atbalsts jūras telpiskajai plānošanai;

 • Jūras, piekrastes zonas, ostu akvatoriju un estuāriju vides stāvokļa novērtējums;

 • Rekomendāciju izstrāde vides stāvokļa uzlabošanai;

 • Antropogēnās slodzes ietekmes uz vidi novērtējums;

 • Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

Ciešākie sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

 • ... pārējie.

Kontakti

{google_map}LHEI|version:classic|link:no|show_info:no|width:250|height:250|https:yes{/google_map}

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: hydro@latnet.lv
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: das@lhei.lv

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.