New approaches in determining the impacts of chemical pollution to protect the biodiversity of the Baltic Sea (Detect2Protect)

New approaches in determining the impacts of chemical pollution to protect the biodiversity of the Baltic Sea (Detect2Protect)

Projekta pētnieciskās darbības vērstas uz Baltijas jūras vides izpēti un vienotas metodoloģijas pieejas izstrādi starp dalībvalstīm – Somiju, Zviedriju, Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju. Projektā ir svarīga dažādu valstu sadarbība, jo Baltijas jūrai raksturīga liela vides atšķirība starp dažādiem reģioniem, tostarp bioloģisko daudzveidību. Līdz ar to svarīgi attīstīt vienotas metodes un pieejas Baltijas jūras vides aizsardzības politikai. Kopīgi centieni, pietiekami sadarbības projekti un starptautiskās konvencijas ir nepieciešamas, lai mēģinātu apvienot un saskaņot vides monitoringa pieejas Baltijas jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai.

Projektā paredzēts izpētīt attiecības starp ķīmisko piesārņojumu un iespējamās funkcionālās bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, piedāvājot instrumentus riska novērtēšanai dažādās Baltijas jūras vides daļās. Esošie monitoringa un pētījumu dati par bioloģisko daudzveidību, bioloģisko ietekmi un atsevišķu ķīmisko piesārņotāju koncentrāciju tiks apkopoti un izmantoti, lai pārbaudītu attiecības un izveidotu savstarpēji saistītus un pārbaudītus prognozēšanas modelēšanas rīkus. Lauka pētījumiem tiek izvēlētas piemērotas izmēģinājuma vietas Polijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas piekrastes zonās, lai attēlotu dabiskos biotopus no organismu dzīvotnes ar piesārņotām un references vietām, kuras raksturo līdzīgi biotopi ar kontrastējošu piesārņojuma statusu. Projekta darbība ir sadalīta piecās darba grupās, kas sastāv no 2-7 uzdevumiem katrā. Visām darba grupām ir vadošais partneris vai dalīta vadība. Pateicoties projekta ļoti integrētajai struktūrai, visi partneri piedalās visās darba uzdevumu grupās, kā arī LHEI projekta laikā iesaistīsies visās darba uzdevumu daļās. LHEI dalība projektā veicinās jaunu monitoringa un novērtēšanas metodoloģijas ieviešanu gan valsts, gan starptautiskā mērogā, kā arī nodrošinās attīstības iespējas integrētas ķīmiski bioloģiskā monitoringa un novērtēšanas sistēmas ieviešanu. Sadarbība un tieša mijiedarbība ar HELCOM nodrošinās, ka šis projekts tiek izstrādāts politiski funkcionālā veidā un efektīvi atbalsta Baltijas jūras rīcības plāna un MSFD ieviešanu.

Projekta partneri

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Evita Strode, pētniece

E-pasts: evita.strode[at]lhei.lv

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2023

Projekta noslēguma datums: 31.12.2025

Projekta finansējums: 89956 EUR

Finansētāji

LATVIJAS ZINATNES PADOME (The Latvian Council of Science); Valsts izglītības attīstības aģentūra (StateEducation Development Agency)

  • ERAF projekts “Agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrāde ūdens vides kvalitātes novērtēšanai, izmantojot inovatīvas ekotoksikoloģiskās metodes sānpelžu (Amphipoda) reproduktīvo traucējumu noteikšanai” (PostDoc nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/465) (2020-2022)
  • ERA.Net RUS Plus Call 2017 projekts “Environmental impact of geosynthetics in aquatic systems” (EI‐GEO) (2018-2020)
  • LVAFA projekts “Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piesārņojuma bioloģiskās ietekmes novērtējums saskaņā ar Jūras stratēģijas pamatdirektīvu (2008/56/EK) kvalitātes kritēriju D8” (BIOMAR) (2015)
  • ESF projekts „Inovatīvo metožu ieviešana dabiskas un antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ietekmes identificēšanā Latvijas teritoriālajos ūdeņos” (HYDROTOX) (2010-2013)
  • LVAF projekts “Biotestēšanas sistēmas izveide un ekotoksicitātes testu ieviešana Latvijā” (2007 – 2008)
Scroll to Top