Sānpelžu reprodukcijas kvalitāte

Sānpelžu reprodukcijas kvalitāte

1.attēls. Rīgas līča sedimentu kvalitātes statuss pēc M. affinis un P. robustoides embriju deformāciju īpatsvara.

Sānpelžu reprodukcijas kvalitātes konstatēšana ir vispārējs biomarķieris (vispārējā stresa indikators), kas raksturo sedimentu piesārņojuma pakāpi un bīstamo vielu izraisītos bioloģiskos efektus uz organismu. Ietekmētu/deformētu embriju noteikšana ir jutīgs vispārējs bio-indikators, kurš nosaka potenciālā piesārņotāja (pesticīdi, smagie metāli, rūpnieciskais un organisko vielu piesārņojums utt.) izraisīto ietekmi uz populācijas attīstību, kā arī tas ir izmantojams akūta piesārņojuma efekta konstatēšanai dabiskās dzīvotnes vides apstākļos.

Sānpeldes Monoporeia affinis embrioloģisko izmeklējumu metode ir iekļauta HELCOM CORESET galveno bioindikatoru sarakstā, norādot uz specifisku piesārņotāju polihlorētie bifenili (PHB), policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) un smago metālu izraisītu bioloģisko efektu iedarbību – reprodukcijas traucējumiem sānpeldēs, norādot, ka paaugstinātas Cd un  PHB koncentrācijas izraisa embriju ekstremitāšu deformāciju rašanos, bet PAO un metāli – membrānas bojājumus un embriju attīstības apstāšanos.

Embrioloģiskie pētījumi (vispārējā stresa biomarķieris pēc embriju deformācijām) Rīgas līcī sastopamajām sānpelžu sugām ir veikti nelielā skaitā, nosakot vides stāvokli pēc HELCOM izstrādātās ekoloģiskās kvalitātes vērtējuma kritērijiem. Ja piesārņojošo vielu efektu noteikšanā tiek izmantots tikai deformēto embriju īpatsvars, tad kopumā pēc dziļūdens sānpelžu sugas Monoporeia affinis embriju deformācijām Rīgas līcim lielākā daļā staciju tika konstatēts vidējs (sub-GES) sedimentu vides stāvoklis dziļākajās stacijās ar dūņainu noguluma grunti, bet līča piekrastes rajonos pēc Pontogammarus robustoides embriju deformācijām pārsvarā tika konstatēts augsts vai labs vides stāvoklis (1. attēls).

Savukārt, ja piesārņotāju bioloģiskie efekti tie vērtēti pēc divu indikatoru (gan pēc deformētu embriju īpatsvara, gan mātīšu proporciju ar vairāk nekā vienu deformētu embriju) kopsummas (2. attēls), tad Rīgas līča dziļūdens staciju (vērtētas pēc M. affinis embrioloģiskajiem izmeklējumiem) vērtējums nemainās, bet Rīgas līča piekrastes stacijām (vērtētas pēc P. robustoides) vērtējums lielākajā daļā gadījumu mainās no laba vai augsta (1. attēls) uz sliktu (2. attēls).

2.attēls. Rīgas līča sedimentu kvalitātes novērtējums pēc M. affinis (attēls kreisajā pusē) un P. robustoides (attēls labajā pusē) reproduktīvajiem traucējumiem, ja gan deformētu embriju īpatsvars, gan mātīšu proporcija ar vairāk nekā vienu deformētu embriju ir zemāka par to attiecīgajām robežvērtībām.

Informācija Word dokumentā

Scroll to Top