Jaunas iekārtas jūras vides monitoringam

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Jaunas iekārtas jūras vides monitoringam

Latvijas Hidroekoloģijas institūtā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrāciju turpinās iekārtu piegāde jūras vides monitoringa kvalitātes uzlabošanai.

Septembra sākumā piegādātas grunts dzīvnieku – makrozoobentosa – ievākšanas ierīces (1. attēls).

  1. att. Makrozoobentosa ievākšanas ierīces.

Makrozoobentosa dzīvnieku skaits un sugu sastāvs ir plaši izmantots indikators jūras vides stāvokļa raksturošanai un ļauj itin precīzi spriest par eitrofikācijas līmeni vidē. Piegādāta arī mēriekārta jauna veida mērījumu – straumes ātruma – veikšanai kopā ar platformu izvietošanai uz jūras gultnes (2. attēls). Straumes ātruma mērītājs jeb ADCP (acoustic Doppler current profiler)  darbojas pēc akustiskā principa un nosaka straumes ātrumu ar noteiktas frekvences izstarotiem signāliem. ADCP spēj autonomi funkcionēt vismaz trīs mēnešus un dos iespēju noteikt, kā pārvietojas jūras straumes,  kuras ietekmē gan jūras ekosistēmu, gan piekrastes erozijas procesus. Tā kā Latvijas jūras ūdeņos šādi straumes ātruma mērījumi iepriekš nav veikti, ADCP šoruden arī tiks izvietots Rīgas līča piekrastē, lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu datu iegūšanu.

  1. att. Straumes mērītājs ar platformu.

Scroll to Top