Privātuma politika

Privātuma politika

Latvijas Hidroekoloģijas institūts (turpmāk – LHEI), reģ. nr. 90002129621, adrese: Voleru iela 4, Rīga, LV-1007, e-pasta adrese: hydro@latnet.lv, tīmekļa vietnes adrese: https://www.lhei.lv privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un apriti, vispārīgā datu aizsardzības regulas (turpmāk – Datu regula), kā arī citiem aktuālajiem normatīvajiem aktiem, kas kontrolē datu aizsardzību un apstrādi.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt identificētai vai identificējamai fiziskai personai (turpmāk- Datu subjekts) informāciju par datu apstrādi, ko veic LHEI. Dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz Datu subjektu jeb identificējamu fizisku personu, kuru var tieši vai netieši identificēt pēc tādiem identifikatoriem kā, piemēram, norādītās personas vārda, uzvārda, personas koda, informācijas par vecumu, deklarētās vai faktiskās adreses, kontaktinformācijas, medicīniska rakstura informācijas, banku rekvizītiem, fotogrāfijām, video un audio materiāliem, atrašanās vietas datiem un tiešsaistes identifikatoriem. Datu apstrāde ir jebkura ar datiem vai datu kopumiem veikta darbība, ko veic ar vai bez automatizētu līdzekļu palīdzības, piemēram, reģistrēšana, kārtošana, glabāšana, pārveidošana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, izplatīšana, dzēšana. Privātuma politika attiecas uz sekojošiem subjektiem: LHEI darbinieki, bijušie un potenciālie darbinieki, saimnieciskais personāls, LHEI pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji, LHEI biroja un mājaslapas apmeklētāji.

LHEI apstrādā personas datus institūta noteikto uzdevumu izpildei un pakalpojumu sniegšanai, lai:

 • Ievāktu statistikai nepieciešamās ziņas un iegūtu LHEI darbības analīzei, plānošanai, uzlabošanai un darbības kontrolei nepieciešamo informāciju;
 • Īstenotu darbinieku tiesību aizsardzību;
 • Nodrošinātu LHEI pakalpojumus, norēķinus, sagatavotu un slēgtu līgumus, nodrošinātu saistību izpildi un izpildes kontroli;
 • Veiktu saziņu ar sadarbības partneriem, pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem, kā arī uzlabotu saziņas veidus;
 • Informētu sabiedrību par institūta darbību, nodrošinātu darbības un lēmumu pieņemšanas procesu atklātumu;
 • Sniegtu informāciju publiskām un privātām personām un operatīvās darbības subjektiem ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • Pārliecinātos par datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • Citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personas datu apstrāde tiek veikta.

LHEI datus apstrādā atbilstoši normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei un sabiedrības informēšanas nolūkos.

LHEI atbilstošo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un tehnoloģiskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai dzēšanas. Veiktie drošības pasākumi tiek pilnveidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām. LHEI administrācijas darbinieki ir apmācīti, kā veikt datu apstrādes atbilstoši noteikumiem. LHEI darbinieki ir tiesīgi piekļūt tikai saviem personas datiem vai datiem, kas saistīti ar viņa tiešajiem darba pienākumiem. 

LHEI ir tiesības glabāt un apstrādāt fizisko personu datus, kamēr tam ir vismaz viens no sekojošajiem iemsliem:

 • Dati ir nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai;
 • Kamēr LHEI pastāv juridisks pienākums glabāt datus;
 • Ja nepastāv cits likumīgs pamats datu apstrādei, dati tiek glabāti tikai ar fiziskās personas piekrišanu.

LHEI ir tiesības datus nodot apstrādei, nesaskaņojot ar Datu subjektu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Nododot fizisko personu datus, LHEI nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personu datu apstrādē. Sabiedrības informēšanas nolūkos LHEI var veikt fotoattēlu un video ierakstus. Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas rakstiska piekrišana, LHEI var lūgt atļauju personu fiksēšanai un publiskošanai. Ja persona sniedz savu piekrišanu par fotoattēlu un video ierakstu veikšanu un to publiskošanu, uzskatāms, ka persona ir sniegusi piekrišanu savu personas datu apstrādei. Uzņemtos foto vai video materiālus var izvietot LHEI tīmekļa vietnē, presē un sociālo tīklu profilos, tostarp izmantot reprezentācijas materiālos.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības vērsties pie personas datu apstrādes pārziņa un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, vai iebilst pret savu personas datu apstrādi. Datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kad piekrišana bija spēkā. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi LHEI, Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrā vai Datu valsts inspekcijā.

Personas datu apstrādes paziņojums pretendentiem, atsauksmju sniedzējiem un citiem personāla atlasē iesaistītiem datu subjektiem” atrodams šeit.

Scroll to Top