Par mums

PAR MUMS

Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” ir starptautiski konkurētspējīgs zinātnisks institūts, kas veic akadēmiskus un lietišķus pētījumus ūdeņu ekoloģijā, fokusējoties uz planktona un bentisko organismu sezonālo dinamiku, svešo sugu ietekmi uz dabīgo ekosistēmu, piesārņojošo vielu, tai skaitā mikroplastmasas, izplatību un ietekmi uz organismiem, telpiskās plānošanas potenciāla attīstību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Misija

Inovatīva akadēmisko pētījumu apvienošana ar lietišķajiem pētījumiem, lai sasniegtu būtisku ieguldījumu ūdeņu ekoloģijas zināšanu bāzes attīstībā, veidojot pamatu sabiedrības labklājības celšanai, sabalansējot to ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu

Mērķis

Mūsu mērķis ir nodrošināt zinātnisko darbību ūdeņu ekoloģijas nozarē atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikai. Mērķa sasniegšanai ir definēti stratēģiskie uzdevumi:

  • attīstīt zinātnisko izcilību ūdeņu ekoloģijas pētījumos un ilgtspējīgas ūdens resursos balstītas bioekonomikas attīstībā;
  • attīstīt zināšanu bāzi par ekosistēmu pakalpojumiem un to vērtībām un stimulēt šo zināšanu integrāciju plānošanā un lēmumu pieņemšanā ilgtspējīgai ekosistēmu pārvaldībai Baltijas jūrā;
  • kļūt par taksonomiskās izcilības centru planktona un bentosa organismu jomā;
  • kļūt par mikroplastmasas pētījumu vadošo institūciju Baltijas valstīs;
  • kļūt par galveno kontaktpunktu sabiedrībai un masu saziņas līdzekļiem izglītošanas jautājumos par ūdeņu vidi.

Iepriekšējā LHEI mājaslapas versija pieejama šeit.

Scroll to Top