Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/003 “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta”

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/003 “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta”

Projekta mērķis ir stiprināt DU akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās galvenokārt veicinot atjaunotni un virzoties uz jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu – uz inovācijām orientētam doktorantūras ietvaram.

Projekta paredzētās darbības:

1) Informācijas un publicitātes pasākumi;

2) Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

3) Doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā;

4) Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība DU.

Plānotie projekta rezultāti:

1) Doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu akadēmiskajam darbam – 24;

2) Ārvalstu pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam – 3.

Projekts sniedz atbalstu pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu izdevumu segšanai promocijas darba “Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika Latvijas ūdeņu biotopos” sagatavošanai un iesniegšanai publiskai aizstāvēšanai. 

Par projektu

Projekta vadītāja : Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece

e-pasts: inta.dimante-deimantovica[at]lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2021. 

Projekta noslēguma datums: 30.11.2023.

Projekta finansējums: 704 691,00 EUR, t.sk. ESF finansējums 598 987

Projekta mājaslapa: NAV

Finansētāji

Finansējošais fonds: ESF, 8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Scroll to Top