Doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti strādā pie promocijas darbiem un to aizstāvēšanas

Granta saņēmēji Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” turpina darbu pie promocijas darbiem un pie promocijas procesa

Doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti strādā pie promocijas darbiem un to aizstāvēšanas

Granta saņēmēji Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” turpina darbu pie promocijas darbiem un pie promocijas procesa.

Projekta gaitas atskaite: 01.03.2023.-31.05.2023.

Promocijas darbus promocijas procesa uzsākšanai pārskata periodā no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. maijam divi zinātniskā grāda pretendenti ir iesnieguši promocijas darbu promocijas procedūras uzsākšanai. Promocijas plānotas septembrī. 

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt desmit ārvalstu docētājus. Kopumā zinātniski pētnieciskā darbā veikšanai projektā grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, darbojas divi ārvalstu docētāji.

Doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības institūcijā ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).

Aktuālā informācija par projekta gaitu būs pieejama šeit.

Scroll to Top