Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ) + LIFE REEF

Īss apraksts

Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ) + LIFE REEF

Projekta ietvaros tiek realizēta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo jūras biotopu 1110 Smilts sēkļi jūrā un 1170 Akmeņu sēkļi jūrā kartēšana un izpēte aptuveni 4116 km2 plašā Baltijas jūras akvatorijā, novērtēta to bioloģiskā daudzveidība, ekoloģiskais stāvoklis, sniegtie ekosistēmas pakalpojumi un izstrādāts plāns to ilgtspējīgai pastāvēšanai un apsaimniekošanai. AJT izveide veicinās kompleksu dzīvotņu aizsardzību veicinot gan zivju, gan putnu populāciju attīstību.

LHEI veic aizsargājamo jūras biotopu zemūdens video novērojumus, teritoriju kartēšanu, potenciālo jūras aizsargājamo teritoriju izvērtēšana un iekļaušana Natura2000 tīklā. Kvalitātes kritēriju izstrāde aizsargājamo jūras biotopu novērtēšanai. Monitoringa metodoloģijas uzlabošana kvalitatīvo un kvantitatīvo izmaiņu novērtēšanai un ietekmes izvērtēšanai jūras zemūdens biotopu, zivju un putnu populācijās. Aizsargājamo jūras teritoriju efektivitātes izvērtējums Latvijai piederošajos jūras ūdeņos. Dabas aizsardzības plāna izstāde visām aizsargājamām jūras teritorijām. Zemūdens jūras biotopu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējums.

Projektu partneri

  • Vadošais partneris: Dabas Aizsardzības Pārvalde www.daba.gov.lv
  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” www.bior.lv
  • Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Ingrīda Andersone, vadošā pētniece

E-pasts: ingrida.andersone[at]lhei.lv

Telefona numurs: +371 26186367

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2020.

Projekta noslēguma datums: 31.08.2025.

Projekta finansējums: 4 007 105 EUR

Projekta mājaslapa: https://reef.daba.gov.lv/

Finansētāji

ES LIFE (60%), LVAF (30%), LHEI līdzfinansējums (10%)

Saistītie projekti

LIFE projekts: “Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā” (MARMONI, 2010-2015) LIFE projekts “Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” (LIFE 05 NAT/LV/000100, 2005-2009)

Ingrīda Andersone, Solvita Strāķe, Juris Aigars, Ieva Bārda, Anete Fedorovska, Liene spilva, Aurelija Armoškaite, Solveiga Kadiķe, Sandra Sprukta, Indra Semjonova, Miks Papirtis, Nicholas Heredia, Birzniece Madara, Laura Batare, Gustavs Ruskuls, Ļubova Baraškova, Paula Lilienfelde, Sanda Svipsta, Elīna Vecmane, Valentīna Burdukovska, Vendija Kozlova

  • LIFE projekts: “Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā” (MARMONI, 2010-2015)
  • LIFE projekts “Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” (LIFE 05 NAT/LV/000100, 2005-2009)
Scroll to Top