Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ) + LIFE REEF

Īss apraksts

Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ) + LIFE REEF

Projekta ietvaros tiek realizēta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo jūras biotopu 1110 Smilts sēkļi jūrā un 1170 Akmeņu sēkļi jūrā kartēšana un izpēte aptuveni 4116 km2 plašā Baltijas jūras akvatorijā, novērtēta to bioloģiskā daudzveidība, ekoloģiskais stāvoklis, sniegtie ekosistēmas pakalpojumi un izstrādāts plāns to ilgtspējīgai pastāvēšanai un apsaimniekošanai. AJT izveide veicinās kompleksu dzīvotņu aizsardzību veicinot gan zivju, gan putnu populāciju attīstību.

LHEI veic aizsargājamo jūras biotopu zemūdens video novērojumus, teritoriju kartēšanu, potenciālo jūras aizsargājamo teritoriju izvērtēšana un iekļaušana Natura2000 tīklā. Kvalitātes kritēriju izstrāde aizsargājamo jūras biotopu novērtēšanai. Monitoringa metodoloģijas uzlabošana kvalitatīvo un kvantitatīvo izmaiņu novērtēšanai un ietekmes izvērtēšanai jūras zemūdens biotopu, zivju un putnu populācijās. Aizsargājamo jūras teritoriju efektivitātes izvērtējums Latvijai piederošajos jūras ūdeņos. Dabas aizsardzības plāna izstāde visām aizsargājamām jūras teritorijām. Zemūdens jūras biotopu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējums.

Projektu partneri

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Ingrīda Andersone, vadošā pētniece

E-pasts: ingrida.andersone@lhei.lv

Telefona numurs: +371 26186367

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2020

Projekta noslēguma datums: 31.08.2025

Projekta finansējums: 4 007 105 EUR

Projekta mājaslapa: https://reef.daba.gov.lv/

Finansētāji

ES LIFE (60%), LVAF (30%), LHEI līdzfinansējums (10%)

Saistītie projekti

LIFE projekts: “Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā” (MARMONI, 2010-2015) LIFE projekts “Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” (LIFE 05 NAT/LV/000100, 2005-2009)

Ingrīda Andersone, vadošā pētniece

Solvita Strāķe, vadošā pētniece

Juris Aigars, vadošais pētnieks

Ieva Bārda, pētniece

Anete Fedorovska, zinātniskā asistente

Liene Spilva, zinātniskā asistente

Aurēlija Armoškaite, zinātniskā asistente

Solveiga Kadiķe, zinātniskā asistente

Sandra Sprukta, zinātniskā asistente

Indra Semjonova, zinātniskā asistente

Miks Papirtis, zinātniskais asistents

Nicholas Heredia, zinātniskais asistents

Birzniece Madara, zinātniskā asistente

Laura Batare, zinātniskā asistente

Ļubova Baraškova, zinātniskā asistente

Vendija Kozlova, zinātniskā asistente

Paula Lilienfelde, zinātniskā asistente

Sanda Svipsta, zinātniskā asistente

Elīna Vecmane, zinātniskā asistente

Gustavs Ruskuls, zinātniskais asistents

  • LIFE projekts: “Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā” (MARMONI, 2010-2015)
  • LIFE projekts “Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” (LIFE 05 NAT/LV/000100, 2005-2009)
Scroll to Top