Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ) + LIFE REEF

LIFE programmas projekts

Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ) + LIFE REEF

Projekta ietvaros tiek realizēta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo jūras biotopu 1110 Smilts sēkļi jūrā un 1170 Akmeņu sēkļi jūrā kartēšana un izpēte aptuveni 4116 km2 plašā Baltijas jūras akvatorijā, novērtēta to bioloģiskā daudzveidība, ekoloģiskais stāvoklis, sniegtie ekosistēmas pakalpojumi un izstrādāts plāns to ilgtspējīgai pastāvēšanai un apsaimniekošanai. AJT izveide veicinās kompleksu dzīvotņu aizsardzību veicinot gan zivju, gan putnu populāciju attīstību.

LHEI uzdevumi projekta ietvaros:

  • veikt aizsargājamo jūras biotopu zemūdens video novērojumus, teritoriju kartēšanu, potenciālo jūras aizsargājamo teritoriju izvērtēšanu iekļaušanai Natura2000 tīklā;
  • veikt kvalitātes kritēriju izstrādi aizsargājamo jūras biotopu novērtēšanai;
  • monitoringa metodoloģijas uzlabošana kvalitatīvo un kvantitatīvo izmaiņu novērtēšanai un ietekmes izvērtēšanai jūras zemūdens biotopu, zivju un putnu populācijās;
  • izvērtēt aizsargājamo jūras teritoriju efektivitāti Latvijai piederošajos jūras ūdeņos;
  • izstrādāt dabas aizsardzības plānu visām aizsargājamām jūras teritorijām;
  • veikt zemūdens jūras biotopu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējumu.

Projekta partneri

Par projektu

Projekta vadītāja: Ingrīda Andersone, vadošā pētniece

E-pasts: ingrida.andersone[at]lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2020.

Projekta noslēguma datums: 31.08.2025.

Projekta finansējums: 4 007 105 EUR

Projekta mājaslapa: https://reef.daba.gov.lv/

Finansētāji: ES LIFE programma (60%), LVAF (30%), LHEI līdzfinansējums (10%)

Ingrīda Andersone, Solvita Strāķe, Juris Aigars, Ieva Bārda, Anete Fedorovska, Liene spilva, Aurelija Armoškaite, Solveiga Kadiķe, Sandra Sprukta, Indra Semjonova, Miks Papirtis, Nicholas Heredia, Birzniece Madara, Laura Batare, Gustavs Ruskuls, Ļubova Baraškova, Paula Lilienfelde, Sanda Svipsta, Elīna Vecmane, Valentīna Burdukovska, Vendija Kozlova

  • LIFE projekts: “Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā” (MARMONI, 2010-2015)
  • LIFE projekts “Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” (LIFE 05 NAT/LV/000100, 2005-2009)
Scroll to Top