Indikatora izveidošana raksturlielumam D4 pēc Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām, izmantojot Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla enerģijas plūsmu budžetu

Īss apraksts

Indikatora izveidošana raksturlielumam D4 pēc Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām, izmantojot Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla enerģijas plūsmu budžetu

Latvijas Hidroekoloģijas institūta īstenotā LVAF projekta Nr.1-08/191/2020 mērķis bija izveidot jūras vides kvalitātes novērtēšanā pielietojamu indikatoru, kas raksturo Jūras stratēģijas pamatdirektīvas D4 raksturlielumu (barības tīkli), ietverot gan zvejniecības, gan antropogēnās slodzes, gan klimata mainības ietekmes. Līdz tam Baltijas jūrai, tai skaitā Latvijas jūras ūdeņiem, nebija pieejams operatīvs D4 raksturlieluma indikators, kas liedz barības tīkla stāvokļa analīzes iekļaušanu vides novērtēšanā.

Projekta rezultāti

  • Izstrādāts shematisks Rīgas līča pelaģiskās dzīvotnes barības tīkla atspoguļojums, kas ietver visas funkcionālās ģildes un to mijiedarbības;
  • apkopoti projekta laikā ievāktie dati; rezultāts – metadatu tabula un datubāze;
  • izstrādāts Rīgas līča pelaģiskās dzīvotnes barības tīkla atspoguļojums ar kvantificētām oglekļa plūsmām starp funkcionālajām ģildēm;
  • rezultātu prezentēšana ICES/HELCOM WGIAB ikgadējā sanāksmē;
  • izstrādāta metodika, noteiktas laba vides stāvokļa (GES) robežvērtības un nepieciešamais datu apjoms sekmīgai vides stāvokļa novērtēšanai, izmantojot Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla oglekļa budžeta modeli un novērotās funkcionālo ģilžu savstarpējās attiecības;
  • rīkots informatīvais seminārs;
  • projekta gala atskaite pieejama šeit: Indikatora izveidošana raksturlielumam D4 pēc Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām.

Kontaktpersona

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums:

Projekta noslēguma datums: 31.05.2022.

Projekta finansējums: 37,448.00 EUR

Finansētāji: LVAF

Scroll to Top