Makrofaunas sabiedrības stāvoklis

Makrofaunas sabiedrības stāvoklis

Bentosa makrofaunas  (bentiskās kvalitātes indeksa – BQI)  novērojumam ir izmantoti rezultāti no Rīgas līča atklātās daļas ūdeņiem,  Rīgas līča rietumu piekrastes ūdeņiem un pārejas ūdeņiem sākot ar  2000. gadu, un Rīgas līča austrumu piekrastes ūdeņiem sākot ar 2001. gadu. Savukārt Baltijas jūras piekrastes ūdeņu novērtēšanai izmantoti dati sākot ar 2004. gadu (1. attēls). Novērtējamajos ūdens baseinos BQI indeksa vērtībām netika novērotas ievērojamas atšķirības starp gadiem, taču tika konstatēts, ka Rīgas līča piekrastes ūdeņos šīs BQI indeksa vērtības ir augstākas nekā līča atklātā daļā, ko nosaka relatīvi nelielākā sugu daudzveidība dziļūdens stacijās salīdzinot ar piekrastes stacijām.

1. attēls. Bentiskās kvalitātes indeksa (BQI) vidējās vērtības Rīgas līcī un Baltijas jūrā. A – Baltijas jūras piekrastes ūdeņi, B – Rīgas līča rietumu piekraste, C – Rīgas līča atklātie ūdeņi, D – Rīgas līča austrumu piekraste, E – pārejas ūdeņi

Apkopojot BQI indeksa vidējās vērtības novērtējamajos ūdens baseinos, redzams, ka kopumā vides stāvoklis, izņemot divus ūdens baseinus – Rīgas līča rietumu piekraste un atklātie ūdeņi, neatbilst laba vides stāvokļa kritērijiem (1. tabula). Visos novērtējamajos ūdens baseinos BQI indeksa vērtību izmaiņas starp novērtējuma periodiem ir nenozīmīgas.

1. tabula. Bentiskās kvalitātes indeksa (BQI) robežvērtības, novērtējuma un iepriekšējā perioda vidējās vērtības, trendi, un novērtējuma konfidencialitātes novērtējums.

Ūdens objektsRobežvērtībaPeriodsTrendsNovērtējuma konfidencialitāte
2007.-2011.g.2012.-2016.g.
Baltijas jūras atklātie ūdeņi2,12 
Baltijas jūras piekrastes ūdeņi4,313,63,9<->Augsta
Rīgas līča rietumu piekraste3,213,23,4<->Augsta
Rīgas līča atklātie ūdeņi1,5922,01,7<->Augsta
Rīgas līča austrumu piekraste3,212,83,0<->Augsta
Pārejas ūdeņi  3,212,72,8<->Augsta

1Direktīva 2000/60/EK

2State & Conservation 5E-2017 Dokuments “3-4-Rev.1. Endorsment of GES boundary for core indicator “State of the soft-bottom macrofauna community””

Informācija Word dokumentā

Scroll to Top