Bentiskie biotopi

Bentiskie biotopi

  1. attēls. Bentisko biotopu lieltipu telpiskā izplatība Latvijas jūras ūdeņos

Bentiskās kvalitātes indekss (BQI – Benthic Quality Index) ir viens no rādītājiem pēc kā novērtēt ūdens vides ekoloģisko stāvokli un biotopu kvalitāti  mīksto grunšu sedimentos. Šis indekss raksturo mīksto grunšu makrofaunas  sabiedrības stāvokli, balstoties uz organismu jutības vai tolerances klasifikāciju, kā arī uz sugu kvantitatīvajiem datiem. Dažāda veida traucējumi var radīt sukcesionālas izmaiņas makrofaunas sabiedrībā, kā rezultātā pasliktinās vides kvalitāte, samazinās sugu daudzveidība, skaits un biomasa, turpretī augstāka BQI indeksa vērtība liecina par labāku vides un makrofaunas sabiedrības stāvokli, t.i., jutīgo sugu dominanci biotopā. Galvenā BQI indeksa vērtību ietekmējošā ārējā slodze ir eitrofikācija.

Balstoties uz pieejamo ģeoloģisko informāciju ir izstrādāta bentisko biotopu lieltipu telpiskās izplatības kartes pirmā redakcija (1. attēls). Praktiski visa “Baltijas jūras afotiskās zonas dūņu nogulumi” tipa biotopa platība atrodas Baltijas jūras dziļūdens daļā zem haloklīna, kur hidroloģisko faktoru un eitrofikācijas ietekmē novērojams ilgstošs skābekļa deficīts piegrunts ūdens slāņos. Tāpēc šī tipa biotops netiek apsekots un BQI indekss netiek rēķināts. 

Bentosa makrofaunas  novērtējums pēc BQI indeksa Latvijas piekrastes atklātās daļas biotopos Baltijas jūrā un Rīgas līča biotopos tika veikts 2016. gadā. Latvijas piekrastes atklātās daļas ūdeņos tika izdalīti četri biotopu veidi, kuros tika veikts vides kvalitātes novērtējums (1. tabula). Divos no šiem biotopu tipiem vides stāvoklis tika novērtēts kā labā stāvoklī esošs, bet divos – kā sliktā. Trīs biotopu tipu novērtēšanai BQI indekss nav piemērojams, jo tas ir izstrādāts sugu sabiedrībām, kas raksturīgas smilšainām un dūņainām gruntīm. Akmeņainas gruntis apdzīvo atšķirīgas sugu sabiedrības, līdz ar to ir nepieciešams izmantot citu indikatoru. Savukārt trīs biotopu tipus nebija iespējams novērtēt datu trūkuma dēļ.

1. tabula. Bentiskās kvalitātes indeksa (BQI) novērtējums Latvijas piekrastes atklātās daļas biotopos

Biotopa tipsBiotopa laukums (km2)Vērtētā daļa1 (%)RobežvērtībaNovērtējums 2016.g.Novērtējuma ticamība2
Baltijas jūras fotiskās zonas klintājs un laukakmeņi442,2240n.a.4n.a.4
Baltijas jūras fotiskās zonas rupjgraudainie nogulumi183,761004,333,3Vidēja
Baltijas jūras fotiskās zonas smiltis1367,851004,334,6Augsta
Baltijas jūras fotiskās zonas jaukts substrāts537,6631004,334,4Vidēja
Baltijas jūras afotiskās zonas klintājs un laukakmeņi335,070n.a.4n.a.4
Baltijas jūras afotiskās zonas morēna227,6140n.a.4n.a.4
Baltijas jūras afotiskās zonas dūņu nogulumi7141,360
Baltijas jūras afotiskās zonas rupjgraudainie nogulumi570,0340
Baltijas jūras afotiskās zonas smiltis9089,9883,14,333,8Zema
Baltijas jūras afotiskās zonas jaukts substrāts1128,30

1Proporcionālā biotopa daļa, kas tiek novērtēta izmantojot bentiskās sabiedrības indikatoru

2Eksperta vērtējums. Tiek ņemts vērā biotopa laukums, staciju skaits un sadalījums.

3Direktīva 2000/60/EK

4Šim biotopa tipam BQI indekss nav piemērojams

Arī Rīgas līcī novērtējumu varēja veikt četriem biotopu tipiem: Baltijas jūras fotiskās zonas smiltis, afotiskās zonas dūņu nogulumi, afotiskās zonas smiltis un afotiskās zonas jaukts substrāts (1.3. tabula). Vides kvalitāte visos Rīgas līča vērtētajos biotopos pēc BQI indeksa novērtējuma atbilda sliktam vides stāvoklim, ar vissliktāko novērtējumu līča afotiskās zonas dūņu nogulumos, kur staciju dziļums ir lielāks par 30m. Līdzīgi kā Baltijas jūras gadījumā, akmeņaino biotopu tipi (2) nav novērtējami izmantojot BQI indeksu. Savukārt par trīs biotopu tipiem, kas aizņem salīdzinoši ļoti nelielu platība, pieejamais informācijas apjoms nebija pietiekams, lai veiktu novērtējumu.

2. tabula. Bentiskās kvalitātes indeksa (BQI) novērtējums Rīgas līča biotopos

Biotopa tipsBiotopa laukums (km2)Vērtētā daļa1 (%)RobežvērtībaNovērtējums 2016.g.Novērtējuma ticamība2
Baltijas jūras fotiskās zonas klintājs un laukakmeņi50,730n.a.4n.a.4
Baltijas jūras fotiskās zonas rupjgraudainie nogulumi18,560 
Baltijas jūras fotiskās zonas smiltis322,151003,232,9Zema
Baltijas jūras fotiskās zonas jaukts substrāts181,160 
Baltijas jūras afotiskās zonas klintājs un laukakmeņi82,260n.a.4n.a.4
Baltijas jūras afotiskās zonas dūņu nogulumi3576,141003,232,0Augsta
Baltijas jūras afotiskās zonas rupjgraudainie nogulumi40,420 
Baltijas jūras afotiskās zonas smiltis2895,161003,233,0Augsta
Baltijas jūras afotiskās zonas jaukts substrāts83,821003,232,8Vidēja

1Proporcionālā biotopa daļa, kas tiek novērtēta izmantojot bentiskās sabiedrības indikatoru

2Eksperta vērtējums. Tiek ņemts vērā biotopa laukums, staciju skaits un sadalījums.

3Direktīva 2000/60/EK

4Šim biotopa tipam BQI indekss nav piemērojams

Informācija Word dokumentā

Scroll to Top