“LATMARE” datu bāze

“LATMARE” datu bāze

Kopš dibināšanas 1995.gadā Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI) ir veicis daudzgadīgus hidroloģiskos, hidroķīmiskos, hidrobioloģiskos un meteoroloģiskos novērojumus Baltijas jūrā, Rīgas līcī un vairāku ostu akvatorijās. LHEI rīcībā ir plašs uzkrātās informācijas un datu klāsts, kas iegūts jūras vides monitoringa programmas ietvaros, dažādu vides skrīninga, sabiedrisko un zinātnisko pētījumu vajadzībām. Iegūtie dati satur vērtīgu informāciju, kura tiek izmantota gan jūras vides stāvokļa novērtējuma ziņojumos, gan indikatoru un labas vides stāvokļa kritēriju izstrādei, gan turpmākās vides politikas un apsaimniekošanas plānu izstrādei un ieviešanai. LHEI uzkrāto datu uzglabāšanai, lietošanai un pārvaldībai ir izveidota datu uzglabāšanas sistēma LATMARE.

Datu uzglabāšanas sistēma LATMARE (latmare.lhei.lv) ir izveidota projekta Baltic Data Flows ietvaros (vadošais partneris HELCOM) ar Eiropas Savienības Eiropas Infrastruktūras Savienošanas Instrumenta (Connecting Europe Facility – CEF) līdzfinansējumu. Datu uzglabāšanas sistēmas LATMARE ieviešanas mērķis ir nodrošināt LHEI savākto novērojumu pārvaldību, vienlaicīgi nodrošinot sadarbspējīgus, augstas kvalitātes un publiski pieejamus datus par jūras vides kvalitātes radītājiem. Dati ir apkopoti par dažādām mainīgo lielumu grupām jūras ūdenī, nogulumos un biotā, kā arī ekspedīciju laikā veiktie meteoroloģiskie un citi vides novērojumi.

LATMARE galvenie uzdevumi ir nodrošināt:

  • Informācijas par apmeklēto novērojuma vietu, laiku, tur fiksēto dziļumu uzskaiti;
  • Vides parametru novērojumu uzskaiti – t.i. meteoroloģiskie novērojumi, Seki dziļums un krāsa;
  • Hidroķīmijas parametru novērojumu uzskaiti – ūdens sāļums, temperatūra, izšķīdušais skābeklis; biogēnās vielas – kopējais P un N, fosfāti, nitrīti, nitrāti, amonijs, silikāti; pH, duļķainība, hlorofils a;
  • Piesārņotāju (metālisko elementu) parametru novērojumu uzskaiti zivīs;
  • Hidrobioloģijas parametru novērojumu uzskaiti – zooplanktons, zoobentoss un fitoplanktons;
  • Uzkrāto datu publicēšanu un lejuplādi.

LHEI speciālisti veic sistēmā uzglabāto datu kvalitātes pārbaudi, kuras laikā novērtē novērojumos iegūto datu ticamību, balstoties uz daudzgadīgu, sezonālu un lokālu novērojumu pieredzi. Hidroķīmijas un piesārņotāju datu kvalitāte tiek marķēta, izmantojot SeaDataNet konsorcija izstrādāto datu kvalitātes marķējumu https://vocab.seadatanet.org/v_bodc_vocab_v2/search.asp?lib=L20.

Brīvpieejā nodotie dati izmantojami bioloģiskās daudzveidības, eitrofikācijas, piesārņojuma un cilvēka ietekmes novērtējumam Jūras stratēģijas pamatdirektīvas, globālo klimata pārmaiņu, akadēmiskās un lietišķā pētniecības, vides novērtējuma, ilgtspējīgas jūras telpiskās plānošanas un zilās izaugsmes vajadzībām. Datu uzglabāšanas sistēma LATMARE ar lietojumprogrammu saskarnes (API) starpniecību automātiski publicē LHEI atvērtās datu kopas Latvijas Atvērto datu portālā (https://data.gov.lv/lv) un Eiropas Datu portālā (https://data.europa.eu/en). Atvērtie dati dod iespēju sabiedrībai analizēt informāciju, izmantot datus jaunu produktu, pakalpojumu un pētījumu radīšanā, kā arī ļauj iesaistītes jūras vides uzraudzības un pārvaldības procesu uzlabošanā.

Scroll to Top