Kvalitātes nodrošināšanas sistēma/akreditācija

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma un akreditācija

Kvalitātes pārvaldības sistēma Latvijas Hidroekoloģijas institūta Jūras monitoringa nodaļā (JMN) ir izveidota 1999. gadā un ir atbilstoša standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”.

Kā oficiāls apliecinājums pārvaldības sistēmas atbilstībai un kompetencei veikt akreditācijas sfērā iekļautās darbības (paraugu ņemšanu un testēšanu) atbilstoši šā standarta prasībām JMN ir piešķirts akreditētas institūcijas statuss ar akreditācijas apliecības numuru LATAK-T-169-16-99.

JMN pašreizējā akreditācijas sfēra

Jūras ūdens, saldūdens, jūras un saldūdens grunts paraugu ņemšana un to fizikāli ķīmiskā, hidrobioloģiskā un ekotoksikoloģiskā testēšana; augsnes un bioloģisko objektu fizikāli ķīmiskā testēšana; notekūdeņu un ķīmisko vielu ekotoksikoloģiskā testēšana.

Akreditētās metodes

1999. gadā – standartķīmijas metodes – biogēno vielu un izšķīdušā skābekļa satura noteikšanai, kā arī ūdens paraugu ņemšana šo rādītāju testēšanai.

2000. gadā – metode pH noteikšanai ūdenī.

2001. gadā – hidrobioloģijas metodes: paraugu ņemšana un testēšana hlorofilam a, fitoplanktonam, mezozooplanktonam un mīksto grunšu makrozoobentosam.

No 2001. līdz 2003. gadam – metālu satura noteikšanas metodes sedimentos, augsnē un bioloģiskajos paraugos, kopumā 10 metāliem, tostarp visbīstamākajiem: dzīvsudrabam (Hg), svinam (Pb) un kadmijam (Cd). 2001. gadā dzīvsudraba noteikšanas sākotnējā metode tika aizstāta ar videi draudzīgāku.

2017. un 2019. gadā kā jaunākās akreditācijas sfērai pievienotas saldūdens, notekūdeņu un ķīmisko vielu akūtā toksiskuma noteikšanas metodes, izmantojot Daphnia magna Straus un vienšūnas zaļaļģu testorganismus.

Sīkāku informāciju par pašreizējo akreditācijas sfēru un metodēm skatīt VA “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” mājas lapā (https://ai.latak.gov.lv/index.php?lang=lv). Visu akreditēto institūciju sarakstā skatīt saiti uz JMN akreditācijas sfēru (Nr. T-169).

Scroll to Top