Eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļa

Eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļa

Eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļas darbs veltīts ūdens vides veselības un to noteicošo faktoru noskaidrošanai, kā arī inovatīviem risinājumiem vides kvalitātes uzlabošanai. Nodaļas galvenie pētījumu virzieni ir:

  • Ekoloģiskā riska noteikšana hidroekosistēmās;
  • Biotestēšana – toksisku vielu, piesārņotu ūdeņu un sedimentu toksiskās ietekmes noteikšana ar biotestu palīdzību (dažādos trofiskuma līmeņos);
  • Ekotoksikoloģiskie eksperimenti un test;
  • Bīstamo aļģu masveida attīstība saldūdens un jūras vidē;
  • Aļģu toksīnu bioakumulēšanās un toksiskā iedarbība;
  • Baktēriju un aļģu sabiedrības savstarpējā mijiedarbība;
  • Jaunu piesārņotāju monitoringa metožu izstrāde.

Eksperimentālās Hidrobioloģijas nodaļas galvenais uzdevums ir atrast efektīvas metodes ūdeņu vides problēmu risināšanā, ieviešot jaunas vai aprobējot eksistējošas metodes Latvijas apstākļiem.

Šobrīd viens no būtiskākajiem EHN darbības virzieniem ir dabiskas un antropogēnas izcelsmes piesārņojuma bioloģisko efektu novērtēšana Latvijas teritoriālajos ūdeņos ar biotestēšanas un biomarķēšanas metodēm. Biotestēšanai tiek izmantotas gan tradicionālās metodes ar Daphnia magna kultūrām, gan iesāļo ūdeņu organismi Artemia salina un bentiskie organismi Hiallella azteca (projekti HIDROTOX, BIOMAR).

Baltijas jūras piesārņojuma identificēšanai tiek izmantotas vietējās sugas Monoporeia affinis un Pontogammarus robustoides, kā arī tiek noteikti piesārņojuma radītie bioloģiskie efekti- embrioģenēzes izmaiņas un reproduktīvie traucējumi. Piesārņojuma bioloģiskie efekti tiek noteikti arī gliemenēs, izmantojot vairākus enzimātiskos biomarķierus (projekti HIDROTOX, BIOMAR, BIODIVERSA, BEACON).

EHN veic arī izpētes darbus saldūdeņos, gan nosakot ezeru ekoloģisko kvalitāti un sniedzot rekomendācijas tās uzlabošanai, gan izstrādājot ezeru apsaimniekošanas plānus (projekti CYCLE, Puzes ezers, PostDoc).  

Scroll to Top