Uzsākta vides DNS paraugu ievākšana

Esam uzsākuši vides DNS paraugu ievākšanu projekta “Invazīvo sugu monitorings ĪADT izmantojot vides DNS metodi” ietvaros

Uzsākta vides DNS paraugu ievākšana

Esam uzsākuši vides DNS paraugu ievākšanu projekta “Invazīvo sugu monitorings ĪADT izmantojot vides DNS metodi” (projekta reģistrācijas Nr.1-08/87/2023) ietvaros. Ievāktie vides DNS paraugi tālāk tiks vesti uz Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru – LV BMC, lai tos analizētu. Paralēli tam notiks arī LHEI darbinieku apmācība šīs metodes izmantošanā.

Ieskatam pievienojam foto ar vides DNS paraugu ievākšanu, filtrējot ūdeni pie Braslas ietekas Gaujā.

Scroll to Top