Bioloģisko efektu metožu pielietošana monitoringā un piesārņojuma novērtēšanā Baltijas jūrā (BEACON)

Īss apraksts

Bioloģisko efektu metožu pielietošana monitoringā un piesārņojuma novērtēšanā Baltijas jūrā (BEACON)

Projekta partneri:

Somijas vides institūts (SYKE), Tallinas Tehnoloģiju Universitāte (TalTech), Stokholmas Universitāte, Gēteborgas Universitāte, Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības komisija (HELCOM).

Asociētie partneri:

Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Igaunijas republikas Vides ministrija, Somijas Vides ministrija, Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra

LHEI ir iesaistījies projektā par piesārņotāju ietekmes izraisītajiem bioloģiskajam efektiem – virziens, kas sniedz izpratni par dažādu zināmu un nezināmu ķīmisko vielu maisījumu ietekmi uz Baltijas jūras organismiem. Projektā piedalās projekta dalībvalstu iestādes un organizācijas, kas atbildīgas par bioloģisko efektu monitoringu vai tā uzraudzību nacionālajā mērogā, kā arī HELCOM komisija. Projekta mērķis ir veidot dialogu ar dažādām stakeholderu organizācijām (rūpniecība, notekūdeņu attīrīšanas stacijas, kuģu būvētavas, ostu administrācijas u.c), lai izvērtētu ar viņu darbību saistītas vajadzības un šķēršļus piesārņojuma ietekmes novērtēšanā uz ūdens ekosistēmu.

Darba uzdevumi:

aptaujas anketas izstrāde un informācijas apkopošana un izvērtēšana saistībā ar piesārņotāju ietekmes izraisīto bioloģisko efektu pašreizējo pielietojumu un metodēm Baltijas jūras ekosistēmā; integrētas bioloģiskās ietekmes metožu un novērtēšanas kritēriju izstrāde, pilot-novērtējums atsevišķos Baltijas jūras apakšbaseinos.

E-pasts: ieva.barda@lhei.lv

telefona numurs: +371 29351779

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 16.06.2022

Projekta noslēguma datums: 31.12.2024

Projekta finansējums: Kopējais projekta budžets – 492352.82 EUR, (ERAF līdzfinansējums – 393822,25 EUR)

Projekta mājaslapa:  www.syke.fi/projects/beacon

Finansētāji

Interreg Baltic Sea Region, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (European Regional Development Fund (ERDF)

Saistītie projekti

Detect2Protect  

Agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrāde ūdens vides kvalitātes novērtēšanai, izmantojot inovatīvas ekotoksikoloģiskās metodes sānpelžu (Amphipoda) reproduktīvo traucējumu noteikšanai.

Zivju fonds

HIDROTOX

Scroll to Top