Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos – jauna sadarbības virziena uzsākšana

Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos – jauna sadarbības virziena uzsākšana

Iniciatīvas mērķis ir izveidot paliekošas zinātniskās sadarbības saites ar projekta partneriem, kopīgi pētot mikroplastmasas piesārņojumu Latvijas un Islandes ūdeņu biotopos un daloties ar pieejamajiem resursiem (aprīkojumu, infrastruktūru, zināšanām u.c.). Izvirzītie uzdevumi veicinās Latvijas un Islandes zinātnes attīstību un starptautiskā prestiža celšanu, kā arī iesaistīto institūciju atpazīstamību mikroplastmasas un ūdens vides pētniecības jomā.

Lai iegūtu informāciju par mikroplastmasas piesārņojumu Latvijas un Islandes ūdeņu ekosistēmās, LHEI: (1) piedalīsies Islandes jūras nogulumu mikroplastmasas paraugu ievākšanā, veiks paraugu apstrādi un analīzi; (2) veiks Latvijas ezeru (Sekšu un Velnezers) nogulumu mikroplastmasas paraugu apstrādi un analīzi; (3) analizēs jauniegūtos datu par mikroplastmasas piesārņojumu pētītajās ekosistēmās un salīdzinās ar esošiem datiem. Neatņemama projekta daļa ir partnervalstu sadarbības veicināšana un projekta publicitātes nodrošināšana, kuras ietvaros LHEI: (1) dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Islandi, lai apgūtu jūras nogulumu mikroplastmasas paraugu ievākšanas metodes, kā arī uzņems Islandes studentu pieredzes apmaiņai LHEI, lai iepazīstinātu ar mikroplastmasas paraugu ievākšanas, apstrādes un analīzes metodēm; (2) informēs sabiedrību par projekta aktivitātēm sociālajās platformās un publiskos pasākumos; (3) prezentēs iegūtos datus konferencēs un kopīgi veidotos zinātniskos rakstos.

Projekta partneri

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece

E-pasts: inta.dimante-deimantovica@lhei.lv

Telefona numurs: +371 29256227

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 20. 06. 2022

Projekta noslēguma datums: 30. 04. 2025

Projekta finansējums: 51 892,87 EUR

Projekta mājaslapa: Nav

Finansētāji

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda projekts “Divpusējās sadarbības fonds 2018. – 2025. gadam”

Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece

Marta Barone, zinātniskā asistente

Elīna Vecmane, zinātniskā asistente

Sanda Svipsta, zinātniskā asistente

Scroll to Top