Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs

Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs

Mikroplastmasas piesārņojums jūras un ar to saistītajos biotopos ir mūsdienās aktuāls jautājums, tomēr šī piesārņotāja monitoringam joprojām trūkst piemērotas prakses un vadlīnijas. Ar šo projektu, ņemot vērā citu valstu pieredzi un pirmās iestrādes Latvijā, tiks pilnveidotas mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa metodes upēs (kā piesārņojuma vektoram jūrā) un jūras piekrastes smiltīs. Rezultāti ļaus nākotnē izvērtēt piesārņojuma izmaiņu tendences un apsvērt šāda veida regulāru monitoringa ieviešanu.

LHEI šajā projektā apkopo eksistējošo informāciju par ieviestu regulāru mikroplastmasas piesārņojuma monitoringu upēs un pludmales smiltīs citās Eiropas valstīs; pilnveido esošos paraugu ievākšanas un materiāla apstrādes protokolus, ņemot vērā citu valstu pieredzi un aktuālākos sasniegumus zinātniskajā izpētē; īsteno mikroplastmasas piesārņojuma monitoringu piecās lielākajās Latvijas upēs un 10 pludmalēs Latvijā; apstrādā un analizē ievākto materiālu; izvērtē iespējamos mikroplastmasas piesārņojuma daudzumu, sastāvu un izplatību ietekmējošos faktorus; noformulē regulārā monitoring vadlīnijas, paraugu ievākšanas un materiāla apstrādes protokolus.

Par projektu

Kontaktpersona: Inta Dimante-Deimantoviča, inta.dimante-deimantovica[at]lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2022.

Projekta noslēguma datums: 30.11.2023.

Finansētāji

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)

Scroll to Top