Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping (COMPLETE)

Interreg BSR

Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping (COMPLETE)

Kuģniecības nozares nozīmīgā saistība ar nekontrolētu svešzemuju sugu introdukciju, tai skaitā potenciāli kaitīgo ūdens organismu un patogēnu, joprojām ir globāli neatrisināta problēma, kurai var būt ievērojamas sekas uz vidi, ekonomiku un cilvēka veselību. Risinot šo problēmu, Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) pieņēmusi Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību (Balasta konvencija, 2004.gads) un izstrādājusi un apstiprinājusi vadlīnijas kuģu bioapauguma kontrolei un apsaimniekošanai, lai minimizētu ūdenī dzīvojošo invazīvo sugu pārvietošanu (2011.gads). Reģionālajā līmenī HELCOM Baltijas Jūras Rīcības Plāns (2007.gads) ir apzinājis svešzemju sugu problēmu nosakot ekoloģisko mērķi – “nav jaunu svešzemju sugu introdukciju no kuģiem”. 

Projekta COMPLETE galvenais mērķis bija izstrādāt operatīvu sistēmu un nodrošināt uz lietotājiem orientētus instrumentus, lai padarītu kuģošanu videi draudzīgāku, neradot papildus slogu kuģniecības nozarei. COMPLETE risināja vairākas būtiskas nepilnības pašreizējās zināšanās un apsaimniekošanā. Galvenie projekta uzdevumi bija:

  • izstrādāt efektīvu riska novērtēšanas procedūru balasta ūdens apsaimniekošanas atbrīvojumam;
  • nodrošināt aktīvu reģionālo sadarbību un informācijas apmaiņu saistībā ar potenciāli kaitīgo ūdens organismu un patogēnu konstatējumiem;
  • piedāvāt reģionāli integrētu svešzemju sugu monitoringa sistēmu un uzraudzības programmu attiecībā uz balasta ūdens apsaimniekošanas standartu atbilstības kontroli.

Mērķa grupas ir valstu ministrijas, transporta un vides aģentūras, kuģu īpašnieki un to asociācijas, Baltijas jūras ostas un piekrastes pašvaldības, kuģu būvētavas, jahtu piestātnes un mazo kuģošanas līdzekļu asociācijas, kā arī HELCOM un tās dalībvalstis.

Projekta partneri

Kotka Maritime Research Association KMRA – vadošais partneris. Projektā piedalījās 12 partneri no 7 valstīm.

Kontaktpersona

Solvita Strāķe, vadošā pētniece

solvita.strake[at]lhei.lv

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2017.

Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.

Projekta mājaslapa: www.balticcomplete.com

Projekta finansējums: 3.2 milj. EUR

Finansētāji: Interreg Baltijas jūras reģiona 2014.-2020. g. transnacionālās sadarbības programma (2,5 milj. EUR)

Scroll to Top